Przeczytaj postanowienia regulaminu:

Regulamin Aukcji Elektronicznej
Internetowego Systemu Składania Ofert Organizowanej przez
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki organizacji, udziału i przeprowadzania elektronicznej aukcji internetowego systemu składania ofert dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., zwanej dalej Aukcją Ofert.

  

§ 1

Organizator Aukcji

1.      Organizatorem Aukcji jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 11.

2.      Aukcje Ofert odbywać się będą na stronach internetowych http://aukcje.kpkm.pl, gdzie umieszczone będą:

a.      regulamin Aukcji ofert,

b.      wejście do systemu Aukcji Ofert,

c.       zapytania ofertowe.

3.      Administratorem Aukcji ze strony Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., czuwającym nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Aukcji Ofert weryfikując dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 będzie:

Dział Sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,

telefon: (085) 878-27-13, faks: (085) 742-09-86.

 

§ 2

Przedmiot i cel Aukcji

1.      Celem Aukcji Ofert jest realizacja dostaw dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

2.      Przedmiotem Aukcji Ofert jest wybór najkorzystniejszej na rynku oferty cenowej (podanej w cenie netto) spełniającej określone w danej Aukcji warunki.

 § 3

Warunki udziału w Aukcji

1.     Udział w Aukcji może wziąć osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zwanej dalej Uczestnikiem Aukcji.

2.      W celu wzięcia udziału w Aukcji Ofert należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie http://aukcje.kpkm.pl.

3.    Warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji Ofert jest przesłanie faksem na numer (085) 742-09-86 lub e-mailem na adres aukcje@kpkm.pl do Działu Sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., oryginałów lub kopii poświadczonych przez uczestnika aukcji (zgodnie z reprezentacją jednostki organizacyjnej) „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:

a.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b.      aktualny odpis nadania numery identyfikacyjnego NIP.

4.      Uczestnik Aukcji, który złoży dokumenty wypełnione w ust. 3 zostanie po zweryfikowaniu dokumentów niezwłocznie powiadomiony przez Administratora o dopuszczeniu do Aukcji Ofert.

5.     Do Aukcji nie zostaną dopuszczeniu Uczestnicy Aukcji, którzy nie przesłali do Działu Sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., dokumentów określonych w ust. 3.

6.   Organizator aukcji w warunkach aukcji  może zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niej, wpłacić organizatorowi aukcji określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). W takim przypadku będą  miały zastosowanie przepisy art. 704  kodeksu cywilnego.

7.      Informacje zawarte w dokumentach ust. 3 wykorzystane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji Ofert.

8.   Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Aukcji Uczestnika, który narusza którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Rejestracja

1.      Po spełnieniu warunków zawartych w § 3 konto Uczestnika Aukcji Ofert zostaje uaktywnione, o czym zostaje powiadomiony w formie e-mailowej.

2.      W czasie Aukcji Ofert Uczestnik będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika Aukcji loginu i hasła osobom trzecim.

4.      Wypełnione i przesłane zapytanie ofertowe jest ofertą złożoną.

5.      Każdy Uczestnik Aukcji Ofert może dokonać kolejnego zgłoszenia oferty dla danego zapytania ofertowego pod warunkiem, że jego cena jest niższa od aktualnie najniższej ceny ofertowej.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wybrania oferty bez podania przyczyny.

7.      Aukcja Ofert ma charakter zamknięty tylko dla Uczestników, którym zostaną nadane przez Administratorów Aukcji login i hasło.


§ 5

Przebieg Aukcji

1.      Aukcje Ofert ogłaszane będą w miarę potrzeb na realizację dostaw dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

2.      Z chwilą wysłania oferty na podstawie loginu i hasła przez Uczestnika Aukcji Ofert jest on nią prawnie związany.

3.      Uczestnik Aukcji Ofert po przesłaniu oferty otrzymuje potwierdzenie jej wysłania drogą e-mailową.

4.      W czasie trwania danej Aukcji, publikowana jest lista dotychczasowych ofert wraz z ofertą najkorzystniejszą pod względem cenowym. Każdorazowo oferent z najkorzystniejszą aktualnie ceną otrzymuje drogą e-mailową powiadomienie o pojawieniu się korzystniejszej oferty.

5.      Uczestnik Aukcji Ofert ponosi odpowiedzialność za treść składanych ofert i przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu.

6.      Akceptacja Regulaminu następuje w procesie rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przed ukazaniem się formularza rejestracyjnego. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik nie zostanie zarejestrowany w systemie Aukcji.

7.      Zamknięcie Aukcji Ofert następuje wraz z upływem czasu, na który przewidziana była dana aukcja.

8.      Realizacja dostaw następuje od Uczestnika Aukcji, który w chwili zamknięcia Aukcji Ofert zaoferował najniższą cenę licytowanego materiału z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, po otrzymaniu pisemnego zamówienia od zamawiającego.

 9.  Uczestnik ma obowiązek przy składaniu swojej oferty podać cenę netto.

 

§ 6

Realizacja dostaw

1.      W momencie, gdy minie zdefiniowany czas składania ofert do danego zapytania ofertowego zostanie ono automatycznie zablokowane na stronie internetowej, a do Uczestników Aukcji zostaje wygenerowany e-mail informacyjny o zakończeniu Aukcji.

2.   Z chwilą zakończenia czasu składania ofert na dane zapytanie ofertowe pracownik Działu Sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., powiadomi wszystkich oferentów w formie e-mailowej o zakończeniu aukcji z informacją o liczbie złożonych ofert oraz danymi najkorzystniejszej oferty.

3.      Dział Sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. wysyła pisemne zamówienie do firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 § 7

Postanowienia końcowe

1.      Organizator Aukcji Ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

2.      Organizator Aukcji Ofert unieważnia aukcję w szczególności w przypadku osiągnięcia ceny zbyt wygórowanej w stosunku do ceny ostatniej realizacji dostawy danego materiału.

3.     Organizator zastrzega sobie praw do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy Aukcji Ofert zostaną powiadomieni na stronach http://aukcje.kpkm.pl.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stają się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Akceptuję regulamin.