Tytuł aukcji:

Hurtowa dostawa gazu propan butan

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 92.390 %
Treść:

Hurtowa dostawa gazu propan butan na potrzeby stacji paliw LPG
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 Przedmiot aukcji: gaz propan butan

Zapotrzebowanie w litrach: 490 000

Czas trwania: okres 4 miesięcy

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny Orlen Gaz dla województwa podlaskiego na dzień 19.05.2014 r. przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny Orlen Gaz dla województwa podlaskiego (OGP)

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

1,78 (cena OGP na 19.05.2014r.)*98,62 %= 1,76 zł. (cena oferenta).

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2014-05-30 11:59:53 92.390 %
2014-05-30 11:59:56 94.030 %
2014-05-30 11:58:25 96.790 %
2014-05-30 11:53:11 96.800 %
2014-05-30 11:52:26 96.900 %
2014-05-30 11:48:32 96.990 %
2014-05-30 11:47:39 97.000 %
2014-05-30 11:46:59 97.500 %
2014-05-30 11:35:57 98.000 %
2014-05-30 11:31:43 99.000 %