Tytuł aukcji:

Hurtowa dostawa gazu propan butan

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 94.030 %
Treść:

Hurtowa dostawa gazu propan butan na potrzeby stacji paliw LPG
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 Przedmiot aukcji: gaz propan butan

Zapotrzebowanie w litrach: 450 000

Czas trwania: okres 4 miesięcy

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny Orlen Gaz dla województwa podlaskiego na dzień 27.05.2014 r. przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny Orlen Gaz dla województwa podlaskiego (OGP)

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

1,93 (cena OGP na 15.09.2014r.)*98,62 %= 1,90 zł. (cena oferenta).

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2014-09-25 11:59:43 94.030 %
2014-09-25 11:59:57 94.940 %
2014-09-25 11:20:48 98.000 %
2014-09-25 11:16:58 98.900 %
2014-09-25 10:25:36 99.000 %